Jak si vybrat nejvhodnější učebnici španělštiny

V současné době existuje na českém trhu velké množství učebnic španělštiny a často může být obtížné určit, která z nich nejlépe vyhoví našim představám. Schopnost orientovat se mezi nimi nám umožní si lépe zvolit učebnici v případě individuálních hodin. Orientace v dostupných manuálech španělštiny nám také dopomůže k lepšímu ohodnocení kurzů nabízených jazykovými školami, které pro výuku využívají různé jazykové učebnice.

Tento článek popisuje kritéria pro hodnocení učebnic španělštiny. V budoucím článku budeme hodnotit manuály španělštiny dostupných na českém trhu.

Samouk nebo student skupinového kurzu?

Je rozdílné studovat španělštinu samostatně nebo formou kurzů za asistence lektora a dalších studentů.

Učebnice pro samouky zahrnují cvičení s jedinou možnou odpovědí, která jsou snadno opravitelná samotným studentem. Příklady jazyka jsou prezentovány jasně, jednoduše, aby student nenabýval pochyb, což ale značně limituje typ (i půvab) obsahu těchto příkladů. V tomto typu učebnic dále chybí ústní cvičení, která jinak vyžadují přímou interakci s profesorem a dalšími studenty.

Používání manuálů určených pro autodidakty ve skupinových kurzech vede k hodinám soustředěným především na gramatiku a psané cvičení. Vést skupinové kurzy s využitím učebnic pro samouky (například “Španělština pro samouky”) mimo jiné vyžaduje zkušeného lektora a časově náročnou přípravu tak, aby hodina byla dynamická a komunikativní.

Na druhou stranu učebnice určené pro běžné skupinové kurzy vyžadují přítomnost lektora, který organizuje aktivity a práci s učebnicí. Z toho důvodu může být pro samouka doslova frustrující pracovat s tímto typem učebnic, které obsahují cvičení vyžadující dialog a přímé reakce, které nemohou být samoukem realizovány.

Výuka španělštiny soustředěná na gramatiku nebo komunikaci?

Ve výuce cizích jazyků existují dvě základní metody: gramatická a komunikativní. Každá učebnice španělštiny má tendenci směřovat k jednomu nebo druhému modelu různou mírou. Gramatický přístup zdůrazňuje vnitřní funkčnost jazyka a znalosti formálních chyb. Typickým gramatickým cvičením je doplnění mezer v textu. Komunikativní přístup situuje studenty do simulovaných komunikativních případů, ve kterých se vyžaduje mluvit či psát kreativní, volnou formou. Klasickým příkladem může být dialog v restauraci.

Představu o určitém manuálu a typu výuky, kterou nám zprostředkuje, si můžeme vytvořit prolistováním učebnice, četbou nadpisů cvičení a aktivit. Lektoři pracující například s Fiestou, která je zaměřená především na gramatiku, nebo jiným manuálem pro samouky, nemají stejný styl výuky jako ti, kteří používají například učebnici Gente, která je pravým opakem Fiesty. Existují také manuály, které kombinují oba dva přístupové modely, například Aventura nebo Nuevo Ven.

Není možné určit lepší nebo horší metodu výuky; záleží na preferencích a charakteru studenta. Vždy je třeba konzultovat, jaký typ aktivit student upřednostňuje a zvážit, jestli tyto požadavky může vybraný manuál splnit.

Česká nebo španělská učebnice?

V České Republice je dostupný široký sortiment učebnic španělštiny vydaných španělskými dodavateli jako je Gente, Aula, Nuevo Ven a další. I přesto, že některé z nich se vykazují vysokou pedagogickou i grafickou kvalitou, mají jednu nevýhodu: nadpisy a instrukce k cvičením a výklad gramatiky jsou ve španělštině, což představuje velkou překážku pro studenty začátečníky i mírně pokročilé. Ve skupinových kurzech může lektor tuto nevýhodu vyvážit svojí znalostí českého jazyka. Nicméně je omezena autonomie studenta, který se bude potýkat s problémem porozumění účelu aktivit, domácím cvičením a především výkladu gramatiky.

Obecně lze říci, že české učebnice, jako Aventura a Fiesta, nebo cizí učebnice adaptované pro podmínky České republiky jako Colores, umožňují studentovi samostatnost při práci a posilují motivaci studenta. Navíc obsahují vlastní česko-španělský slovník, který zahrnuje slovíčka používané v učebnici.

Učebnice publikované ve Španělsku jsou určeny pro multikulturní publikum a nezohledňují specifika české gramatiky, slovní zásoby ani kultury. V učebnici Aventura se studenti učí hovořit o svých vlastních reáliích a porovnávají je s těmi španělskými. Nicméně existují také lektoři, kteří jsou toho názoru, že bilingvní učebnice nemotivuje studenty přemýšlet ve španělštině a proto často preferují monolingvní manuál.

Úroveň

Velká část španělských manuálů je v současnosti koncipována podle úrovní společného evropského referenčního rámce, který je používaným standardem v celé Evropské unii. I přesto může být koncept učebnic sledující tyto standardy nahodilý, proto je vždy vhodné projít a zkontrolovat obsah a témata, abychom si mohli udělat představu, s čím přesně budeme pracovat a jestli je to přesně to, co očekáváme.
V tomto smyslu je velmi důležité zvážit, zda úroveň kurzu španělštiny, který chceme navštěvovat, koresponduje s úrovní manuálu určeného pro kurz.

Vzhled a tématika

Každý z nás je odlišný a má i jiné potřeby pro studium. Z tržních důvodů převažuje na trhu nabídka manuálů pro mladé studující na střední škole, jako například Aventura nebo Colores, nebo obecně pro mladé publikum (učebnice Aula a Fiesta). Samozřejmě také existují učebnice pro dospělé (Nuevo Ven), děti (Chicos, Chicas), dokonce i speciálně sestavené pro určité profese. V těchto případech se učebnice odlišují graficky (fotografie, obrázky) a tematicky (témata textů).

Obecně lze říci, že není překážkou, aby dospělí využívali učebnici Aventura nebo aby adolescentní publikum pracovalo s Nuevo Ven. Toto jistě není rozhodující kritérium, nicméně je vhodné tento aspekt zvážit, neboť již samotné otevření učebnice a práce s ní by měla motivovat. Vzhledově a obsahově neatraktivní učebnice může být právě oním rozhodujícím faktorem, který ovlivní naše rozhodnutí, zda strávíme odpoledne studiem španělštiny nebo jestli raději budeme preferovat jinou aktivitu.

Published on 15 Aug 2020.